WSB
Rozmaitości
Poniedziałek, 24 października 2016 20:12

Zostałeś zwolniony z pracy? Mamy dla Ciebie ofertę!

Możesz otrzymać nawet 23 tysiące złotych i pełny pakiet szkoleń, w jaki sposób prowadzić swoją firmę. Wystarczy przystąpić do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r.
Rodzaje wsparcia:
Moduł I Doradztwo zawodowe - w ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, weźmie udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym oraz poradnictwie psychologicznym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla niego Indywidualnego Planu Działania;
Moduł II Wsparcie psychologiczno- szkoleniowo-aktywizacyjne - w ramach tego modułu oferujemy:
- szkolenia zawodowe i studia podyplomowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
- płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie których celem będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie szansy na znalezienie zatrudnienia
- opiekę mentora
- dodatki relokacyjne
Moduł III Wsparcie szkoleniowo-doradczo-finansowe - wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, w tym szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych do 23 tysięcy złotych na osobę.
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej to forma wsparcia skierowana do:
- osób poniżej 30 roku życia
- osób w wieku powyżej 50 lat
- osób o niskich kwalifikacjach
- kobiet
- osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w projekcie zapraszamy:
- osoby zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
- osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy tj. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy
- osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.
Wyżej wymienione osoby muszą mieszkać i/lub pracować na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 262 27 02, 18 443 21 30 lub na stronie internetowej www.pcfe.powiat-ns.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Cracov Fashion Week
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl