Rozmaitości
Poniedziałek, 12 lipca 2021 14:20

Spotkania informacyjne z mieszkańcami w sprawie budowy węzła na zakopiance w Jaworniku

We wtorek 13.07.2021 r. od godz. 12:00 do 18:00, w Jaworniku, budynku OSP, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące budowy węzła drogowego, w ciągu DK7 (Zakopianki). Na spotkaniu mieszkańcy będą mogli porozmawiać indywidualnie z projektantami o inwestycji i zaprezentowanych rozwiązaniach.
Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej Konsultacje społeczne - DK7 węzeł Jawornik (dk7wezeljawornik.pl). Są tam dostępne m.in. trzy warianty węzła, prezentacja, wizualizacja i ankieta dla mieszkańców.

Wypełnioną ankietę z wnioskami i uwagami należy przekazać projektantom do 25.07.2021 r. za pomocą:
- poczty elektronicznej na adres: biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Węzeł Jawornik”
- poczty tradycyjnej na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,
- faksu na nr +48 12 312 18 70,

Celem budowy węzła w Jaworniku jest :
· poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
· skrócenie czasu podróży
· zapewnienie komfortu jazdy
· poprawa ogólnych standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego
· zmniejszenie emisji spalin i hałasu
· dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego ruchu drogowego
· ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu

Umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy węzła drogowego w Jaworniku, na drodze krajowej nr 7, podpisana została 8.02.2021 r. z konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP Infra (partner). Koszt prac wyniesie 2 262 585,00 zł.

W ramach zadania wykonawca ma opracować kompleksową dokumentację projektową dla węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7 i uzyskać ostateczną decyzję środowiskową. Podczas robót budowlanych będzie też sprawował nadzór autorski.

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę po nowym śladzie dwupoziomowego węzła i łącznic. Powstaną też pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 oraz drogi zapewniające komunikację lokalną. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Istniejące sieci infrastruktury technicznej będą przebudowane, powstaną też nowe oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny.

Koszty inwestycji zostaną częściowo pokryte ze środków zainteresowanych tym projektem samorządów. 3 lipca 2020 r. GDDKiA podpisała porozumienie z gminą Myślenice i Samorządem Województwa Małopolskiego, na mocy którego:
- gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie ponad 5,9 mln zł,
- Samorząd Województwa Małopolskiego będzie miał swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań, w sumie 20 mln zł.

Większość kosztów, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlanych, pokryje Skarb Państwa.

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2026.

opr. s/

źródło: GDDKiA

TdP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl