WSB
Rozmaitości
Czwartek, 7 lipca 2016 22:42

Są pieniądze na ekologiczne autobusy miejskie w gminach

Stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego – mogą starać się o zdobycie dofinansowania do wymiany taboru komunikacji miejskiej, który pozwoli na obniżenie emisji spalin. Pieniądze można zdobyć także na nowoczesną infrastrukturę do obsługi podróżnych. Ruszyły właśnie nabory kart projektów, które potrwają do 29 lipca.
Składanie kart projektów subregionalnych możliwe jest w ramach Poddziałań 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR oraz 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.

W zakresie wsparcia 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski o środki mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym - przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego oraz inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej.

Karty projektu na 7.2.4 mogą zaś składać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/jednostkami samorządu terytorialnego.

Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach właściwej procedury konkursowej (ale tylko po przystąpieniu do naboru kart projektów).

Karty projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: subregiony@umwm.pl w terminie do 29 lipca 2016 r. do godziny 15.00.

opr.s/ na zdjęciu ekologiczny autobus w Zakopanem (zdj. Piotr Korczak)
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl