Rozmaitości
Sobota, 1 grudnia 2012 18:50

Posiedzenie Polsko- Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej (zdj.)

W Stropkovie odbyło się XVIII posiedzenie Polsko- Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Delegacji polskiej przewodniczył Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, zaś delegacji słowackiej - Jozef Buček, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej.
W posiedzeniu komisji wziął udział Bogusław Waksmundzki – urzędujący członek zarządu powiatu, przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry.

Jozef Buček, jako nowo mianowany Przewodniczący słowackiej części Komisji podkreślił znaczenie Komisji Międzyrządowej dla rozwoju wzajemnych relacji na pograniczu polsko - słowackim oraz zapewnił wszystkich partnerów, że podejmie maksymalne starania by obie strony, w ścisłym współdziałaniu z ekspertami z różnych dziedzin, kontynuowały realizację dotychczasowych przedsięwzięć i wspólnie poszukiwały efektywnych rozwiązań dla dalszego rozwoju regionów przygranicznych i intensyfikacji współpracy. Kluczowe znaczenie widzi w budowaniu transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej i wykorzystaniu nowych możliwości, jakie daje współpraca terytorialna.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej Jozef Buček podkreślił znaczenie grup roboczych dla efektywnej realizacji zadań Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. W związku z powyższym podkreślił znaczenie ich działań, regularnych spotkań i realizację konkretnych celów oraz przedkładanie wypracowanych wniosków na posiedzeniach Komisji.

Piotr Stachańczyk, Przewodniczący polskiej części Komisji ocenił stosunki między obydwoma krajami jako ponadstandardowe, czego dowodem jest rozwijająca się intensywnie i dynamicznie współpraca na płaszczyźnie rządowej, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych.

Podkreślił, że cenny impuls dla stałego i skutecznego rozwoju relacji polsko-słowackich stanowi współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz wyraził nadzieję na dalsze poparcie strony słowackiej dla priorytetów polskiej prezydencji w Grupie. Realizacja projektów z zakresu bezpieczeństwa energetycznego czy rozwoju infrastruktury transportowej w regionie Europy Środkowej, dzięki bliskiej współpracy naszych państw, powinna pozwolić na osiągnięcie wspólnych celów na płaszczyźnie regionalnej, jak również ich skuteczne prezentowanie na forum UE.

Minister Stachańczyk wyraził nadzieję na intensyfikację współpracy gospodarczej z Republiką Słowacką. Z satysfakcją odnotował, że w roku 2011 nastąpił wzrost polsko - słowackich obrotów handlowych oraz podkreślił, iż strona polska liczy, że wraz z przezwyciężaniem skutków kryzysu finansowego, nastąpi dalsza poprawa wyników wymiany handlowej między naszymi państwami.

Komisja podkreśliła, że Polska i Słowacja powinny dokładać wszelkich starań, aby wzajemnie umacniać dobry wizerunek w opinii publicznej obydwu państw, który stanowi ważne podłoże dla dalszego rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej oraz wymiany handlowej.

Komisja z zadowoleniem przyjęła do wiadomości, że Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Region „Tatry” ze strony słowackiej uzgodniły i przyjęły projekty Konwencji i Statutu, które konstytuują Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komisja wyraziła przekonanie, że po uzyskaniu decyzji właściwych organów Polski i Słowacji oraz zakończeniu procesu rejestracji, EUWT TATRY stanie się nowym, ważnym i dynamicznym instrumentem polsko - słowackiej współpracy transgranicznej – mówi Bogusław Waksmundzki

Komisja pozytywnie oceniła starania zmierzające do powołania EUWT TATRY w celu realizacji wspólnych polsko - słowackich projektów w nowym programie współpracy transgranicznej na lata 2014 - 2020.

Wysoko została oceniona realizacja projektów drogowych na pograniczu m.in. Osturnia – Lysa – Niedzica – Dębno.

opr. s/
Extra Trapez
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Cracov Fashion Week
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl