Terma Szaflary
Rozmaitości
Czwartek, 14 lipca 2016 21:25

Nowe horyzonty Nowej Huty

Trwają intensywne prace mające na celu rewitalizację poprzemysłowych terenów Nowej Huty.
W najbliższym czasie trzeba wykonać szereg kroków formalnych, ale także przygotować obszerną i kompleksową dokumentację. „Choć z pewnością nie będzie łatwo, to działania te mają ogromny sens. Chodzi przecież o ożywienie Nowej Huty – dzielnicy, której rozwój leży na sercu wielu krakowian” – mówił Wojewoda Małopolski Józef Pilch na dzisiejszej konferencji prasowej, w której uczestniczyli również Włodzimierz Pietrus – prezes spółki Nowe Centrum Administracyjne, Grzegorz Gorczyca – dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Tomasz Ślęzak – członek Zarządu ArcelorMittal Poland.

Nad zamianą praw do nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland czuwa Zespół powołany przez Wojewodę Małopolskiego 1 kwietnia 2016 r. Do zadań tego Zespołu należy także opracowywanie działań w sprawie rewitalizacji położonych na terenach pohutniczych nieruchomości, które Skarb Państwa pozyska po zawarciu umowy z ArcelorMittal Poland.

Aktualnie pomiędzy ArcelorMittal Poland a Skarbem Państwa prowadzone są rozmowy mające na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań, uwzględniających m.in. zasady dobrego sąsiedztwa oraz współpracy pomiędzy stronami po zawarciu umowy o zamianie praw do nieruchomości.

Działaniem, które trzeba wykonać przed zawarciem umowy, jest też np. ujawnienie w księgach wieczystych wykonanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków terenu objętego planowanym zamierzeniem. Z tym wiąże się też konieczność aktualizacji dokumentacji, którą dysponują strony rozmów.

W skład nieruchomości objętych umową wchodzi także działka, która obejmuje m.in. użytki rolne o łącznej powierzchni ok. 4 ha. Działka ta ze względu na powierzchnię (wynoszącą ok. 176 ha) jest kluczowa dla całej transakcji. Trwają prace mające na celu wyjaśnienie statusu prawnego tej nieruchomości (dokładniej – ustalenie, czy jest to nieruchomość rolna podlegająca szczególnym regulacjom).

Przed zawarciem umowy trzeba będzie również wykonać operaty szacunkowe wycen nieruchomości. Wymagane jest też pozyskanie stosownych zgód Wojewody Małopolskiego na rozdysponowanie nieruchomości pozostających
w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, a z drugiej strony – pozyskanie zgód organów korporacyjnych ArcelorMittal Poland umożliwiających zawarcie umowy.

Na aktualnym etapie rozmów przewiduje się, iż umową zostanie objęty teren o łącznej powierzchni ok. 750 ha, z czego ArcelorMittal Poland nabędzie prawo własności ok. 473 ha, a Skarb Państwa pozyska prawo użytkowania wieczystego terenów o szacowanej powierzchni ok. 277 ha. Są to orientacyjne dane, które mogą ulec zmianie w zależności od dalszych uzgodnień oraz wycen nieruchomości.

W trakcie rozmów pojawiła się szansa na zmianę lokalizacji części instalacji na terenie Huty im T. Sendzimira. ArcelorMittal Poland rozważa przeniesienie tzw. Tlenowni (położonej na obszarze pomiędzy kopcem Wandy a dawnym Centrum Administracyjnym HTS). Realizacja tego przedsięwzięcia jest istotna dla projektu, gdyż wpłynęłaby bardzo korzystnie na proces zagospodarowywania nabytych przez Skarb Państwa nieruchomości oraz umożliwiłaby w przyszłości włączenie tego terenu do tkanki miejskiej.

Szacuje się, że prace poprzedzające zawarcie umowy o zamianie praw do nieruchomości potrwają jeszcze ok. 6-7 miesięcy. Zgodnie z umową określającą zasady współpracy stron przy transakcji zawartej 10 czerwca 2015 roku pomiędzy ArcelorMittal Poland a Skarbem Państwa – ostateczny termin zawarcia umowy o zamianie praw do nieruchomości został ustalony na 31 grudnia 2017 r.

„Najważniejsze, że nawiązała się ścisła współpraca pomiędzy organami administracji publicznej – w tym Ministrem Skarbu Państwa i Prezydentem Miasta Krakowa – a ArcelorMittal Poland. Tak cenne projekty zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i moje osobiste zaangażowanie” – zaznaczył Wojewoda Małopolski Józef Pilch.

źródło: Biuro prasowe Wojewody Małopolskiego

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Cracov Fashion Week
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl