WSB
Rozmaitości
Czwartek, 11 kwietnia 2019 09:26

Namaluj poezję

Do 24 kwietnia można przesyłać prace plastyczne w konkursie „Poezja Adama Ziemianina w ilustracjach autorskich dzieci i młodzieży”.
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie pod patronatem starosty nowosądeckiego i burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie. Celem konkursu jest: poznanie i popularyzacja poezji Adama Ziemianina, poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości poety, kultywowanie piękna mowy ojczystej, rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych i średnich w powiecie nowosądeckim oraz motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich znajdujących się na terenie powiatu nowosądeckiego.

Kategorie wiekowe:
- I grupa uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
- II grupa uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum,
- III grupa uczniowie szkół średnich,
- IV grupa uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, niepełnosprawni uczniowie klas integracyjnych (do 18. roku życia).

Każdy uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę w formacie A3 (297 x 420 mm), technika – malarstwo (akwarelowe, plakatowe, temperowe, akrylowe, gwasz). Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W konkursie nie mogą brać udziału prace zgłoszone wcześniej do innego konkursu plastycznego. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane, każda powinna zawierać metryczkę umieszczoną trwale na odwrocie pracy (której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 24 kwietnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Rynek 13 33-370 Muszyna. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Konkursu. Każda szkoła może zgłosić do pięciu prac plastycznych dla danej kategorii wiekowej.

Szczegóły na: www.zso.muszyna.pl

(olsz)
Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Cracov Fashion Week
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl