WSB
Rozmaitości
Wtorek, 13 grudnia 2011 21:41

Bezpieczniej na drogach, więcej turystów - tak wynika z raportu

3 miliardy złotych - to oszacowana wielkość start, jakie wyrządziła powódź w Małopolsce w 2010 r. tylko w mieniu użyteczności publicznej. Pieniądze, jakie otrzymał region na usuwanie zniszczeń przyczyniły się do ożywienia gospodarki.
Dodatkowo w ubiegłym roku w regionie rozpoczęto realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości ponad 13 mld zł.

To niektóre informacje zawarte w raporcie „Województwo Małopolskie 2011”, który właśnie ukazał się drukiem.

Publikację przygotował Urząd Marszałkowski wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. Raport zawiera najważniejsze informacje związane z sytuacją społeczno-gospodarczą w regionie.

Rok 2010 był dla małopolskiego rynku pracy okresem wychodzenia z kryzysu. Pracodawcy częściej tworzyli nowe miejsca pracy niż redukowali zatrudnienie. Do powiatowych urzędów pracy spłynęło o 18% więcej ofert pracy niż rok wcześniej. W porównaniu do reszty kraju w Małopolsce stosunkowo szybko przybywa podmiotów gospodarczych (5,5% w skali roku). W 2010 roku inwestorzy zagraniczni ulokowali na terenie województwa 801,8 mln dolarów. Skumulowana wartość nakładów zagranicznych w okresie 1989-2010 przekroczyła 14 mld USD. W roku 2010 w województwie małopolskim rozpoczęto realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości ponad 13 mld zł. Według szacunków Instytutu Badań Strukturalnych fundusze europejskie przyniosły województwu małopolskiemu w 2010 roku wzrost PKB w cenach bieżących o 3,5%, liczby pracujących o 4,11%, nakładów brutto na środki trwałe o 19,07%. W 2009 r. światowy kryzys gospodarczy spowodował spadek liczby turystów przyjeżdżających do Małopolski. W roku ubiegłym został odnotowany ponowny wzrost ruchu turystycznego. Dotyczyło to zarówno gości krajowych, jak i zagranicznych.

Po raz kolejny wzrosła liczba mieszkańców Małopolski, jednak w miastach po raz pierwszy od 7 lat nastąpił nieznaczny spadek liczby urodzeń. Najwyższy przyrost naturalny nastąpił w powiatach położonych na południu regionu. Niż demograficzny spowodował, że po raz kolejny zmniejszyła się liczba uczniów w Małopolsce. W roku 2010, po raz pierwszy od początku boomu w szkolnictwie wyższym, w Małopolsce spadła bezwzględna liczba studentów, co jest prawdopodobnie początkiem stałego trendu spadkowego. Jednak w porównaniu do reszty kraju, zjawisko to ma w Małopolsce – jak dotąd – bardzo ograniczony charakter.

Z roku na rok poprawia się stan dróg, zwiększa się jednak ruch. W 2010 roku średni dobowy ruch w Małopolsce na drogach krajowych wyniósł prawie 13 tys. pojazdów (2. miejsce w kraju po Śląsku). Mimo to w roku 2010 trzeci raz z rzędu spadła liczba wypadków drogowych i poszkodowanych w nich osób. Liczba przestępstw wzrosła w Małopolsce o 6,9%, systematycznie rośnie jednak skuteczność wykrywania sprawców.

Tegoroczne, jedenaste już wydanie raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie ma nową, odświeżoną formułę. Większą wagę przyłożono do interpretacji zmian w poszczególnych obszarach, niż tylko do opisu ich aktualnego stanu. Przedstawiane informacje zostały dobrane pod względem użyteczności dla potencjalnych czytelników: obywateli, przedstawicieli mediów, przedsiębiorców, urzędników i decydentów rożnych szczebli. Punkt ciężkości raportu został przesunięty tak, żeby był bardziej przyjazny dla pierwszej z wymienionych grup. Pojawiły się też nowe treści, np. po raz pierwszy został opublikowany rozdział poświęcony małopolskim organizacjom pozarządowym. Nowością są pojawiające się przed każdym rozdziałem (oraz całością) podsumowania, pozwalające na szybkie poznanie głównych tez raportu. Suche dane zostały ubarwione krótkimi studiami przypadków, opisującymi godne uwagi przykłady realizacji polityk publicznych w Małopolsce. W wersji elektronicznej raport zawiera aktywne linki, odsyłające bezpośrednio do dalszych źródeł (stron internetowych, raportów, analiz), pogłębiających wiedzę na wybrane tematy.

Raport można znaleźć pod adresem: www.malopolskie.pl/Pliki/2011/wojewodztwo_2011.pdf

opr. s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl