Rozmaitości
Poniedziałek, 29 grudnia 2014 18:47

Baseny geotermalne w Porębie Wielkiej?

Powiat limanowski otrzyma 783 tys. zł dofinansowania na przygotowanie dokumentacji inwestycji infrastrukturalnych, które pozwolą w pełni wykorzystać wody geotermalne w Porębie Wielkiej. Wicemarszałek Stanisław Sorys podpisał dziś z władzami powiatu umowę o wsparciu przedsięwzięcia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wsparcie unijne pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej, a przede wszystkim powstanie atrakcyjnego miejsca wypoczynku, które przyciągać będzie nie tylko mieszkańców regionu, ale też turystów z całej Polski. Powiat limanowski otrzyma dotacje, która pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury publicznej zapewniającej funkcjonalność i atrakcyjność obszarów cennych przyrodniczo i ekologicznie, a także infrastruktury gwarantującej dostęp do terenów turystycznych. Całkowita wartość projektu to ponad 1,4 mln zł, w tym zawiera się kwota dotacji, która wyniesie 783 tys. zł. – Inwestycje zrealizowane wokół basenów geotermalnych nie tylko ułatwią dotarcie do nich, ale także będą magnesem przyciągającym turystów. Umowa umożliwi przygotowanie niezbędnych dokumentacji technicznych, które pozwolą na aplikowanie o środki UE w nowej perspektywie – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Otrzymane dofinansowanie umożliwi rozpoczęcie prac nad budową i przebudową połączenia Rabka Zdrój - Raba Niżna - Olszówka - Poręba Wielka - Poręba Górna - droga wojewódzka nr 968, a także zagospodarowanie i odbudowę parku podworskiego w Porębie Wielkiej. Dodatkowo w projekcie uwzględniono przygotowanie dokumentacji dla budowy sieci wodociągowej zasilającej obszar aktywności turystycznej, przyłącza wody geotermalnej (solankowej), a także studium wykonalności.

Roboty dotyczące połączeń drogowych polegać będą na odnowieniu istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu robót uzupełniających takich jak poszerzenia, zatoki parkingowe, pobocza, oznakowanie itp. Natomiast w parku podworskim nie tylko odbudowane zostaną drogi wewnętrzne i deptaki, ale także powstaną nowe odcinki, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane są także prace renowacyjne, dotyczące m.in. oświetlenia i ogrodzenia kamiennego oraz budowa całkiem nowych obiektów m.in. punktów widokowych. Konserwacji zostaną poddane budynki zabytkowe, które w przyszłości przyciągać mają zwiedzających.

Dofinansowanie projektu: Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 9. „Pomoc Techniczna”, Działanie 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych”, z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl