Poniedziałek, 22 lipca | Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
25.01.2024 | Czytano: 281

Rusza kwalifikacja wojskowa

1 lutego 2024 roku rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

fot. ilustracyjne
fot. ilustracyjne
1 lutego 2024 r. rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa.  Na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego pracować będzie od 1 lutego 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r. w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 (wejście przez bramę wjazdową od ul. Kościuszki).
 
Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 •  posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność wraz z dokumentacją medyczną;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 •  
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:
 • mężczyźni urodzeni w 2005 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

oraz osoby, które w latach 2022-2023:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 
Sankcje karne
 
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl