Poniedziałek, 15 lipca | Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
23.06.2023 | Czytano: 254

Bezpieczne wakacje

Już dziś w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Dzieci i młodzieży od długiego czasu czekały na ten dźwięk planując swoje wakacje. Piękna słoneczna pogoda, która utrzymuje się od pewnego czasu sprzyja planom wycieczkowym, dlatego szkolne plecaki zamienią się niedługo na te wakacyjne, które będą wypełniać się przygodami i wspomnieniami.

Bezpieczne wakacje
Wakacje jednak to czas gotowości dla służb, które przygotowują się do tego okresu od dłuższego czasu. Dziś odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. O czasie wzmożonej pracy służb mówiono w siedzibie Ekspozycji Przyrodniczej Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie.

- Wakacje to czas pełen radości, pakowania plecaków i walizek na niezapomniane wyjazdy. Małopolska jest terenem bogatym w atrakcje turystyczne. Na czas wakacyjny do naszego województwa przybywają licznie turyści. Dla służb jednak jest to czas gotowości i wytężonej pracy w trosce o zachowanie bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, aby każdy zachował zdrowy rozsądek podczas letniego wypoczynku i dbał o bezpieczeństwo swoje, ale też innych. Wakacje udane to takie, z których wracamy zdrowi i bezpieczni. Nie zapominajmy o tym korzystając z wolnych dni. Apeluję o uwagę i zachowywanie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W posiedzeniu WZZK udział wzięli: komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Filipek, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk, małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka, małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Wojciech Matras, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Aneta Giżyńska, małopolski zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Agnieszka Wachowska, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Jarosław Kasprzyk, naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR Robert Pilarczyk, zastępca naczelnika Grupy Jurajskiej GOPR Tomasz Motyl, dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju i kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego Małgorzata Gori, naczelnik Ekspozytury Centrum Zarządzania Ruchem PKP PLK S.A. Kraków Grzegorz Prymuła, zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego Jakub Baran, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Krystian Zieliński, wicestarosta powiatu krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, burmistrz miasta i gminy Skała Krzysztof Wójtowicz i I zastępca dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie Michał Jamka.

Gotowość do wakacji
Małopolski Kurator Oświaty przeprowadza kontrole w miejscu wypoczynku, zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku, a także umieszcza zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego.

Elektroniczna baza wypoczynku dostępna jest na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl dla każdego użytkownika. Umożliwia ona wyszukiwanie zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży według kategorii: organizator, data wypoczynku, województwo wypoczynku, powiat wypoczynku, miejscowość wypoczynku. Do wyszukania danych należy określić minimum dwa parametry - przedział dat oraz wskazać organizatora, powiat lub miejscowość wypoczynku.

Do 19 czerwca b.r. Kuratorium zamieściło w bazie wypoczynku 1 146 wypoczynków dla blisko 48 tys. uczestników. Natomiast na terenie województwa małopolskiego objętym nadzorem Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie ferii letnich na dzień 19 czerwca 2023 r. zgłoszono 1 564 wypoczynki, w których będzie brało udział prawie 66 tys. uczestników.

Dla dzieci, które z różnych względów nie mogą brać udziału w wyjazdowych formach wypoczynku, a także tych, które choćby część ferii letnich muszą spędzić w miejscu zamieszkania, organizatorzy wypoczynku z Małopolski zgłosili 581 turnusów tzw. „półkolonii”. Z tej formy wypoczynku – oferującego dzieciom różnego rodzaju zajęcia sportowe i artystyczne, wyjścia na basen, do kina oraz wycieczki, skorzysta 21 319 dzieci i młodzieży szkolnej.

Straż Pożarna gotowa na wakacje
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. W tym roku wydano:
181 opinii pozytywnych, (najwięcej powiat tatrzański – 68),
22 opinii pozytywnych z dodatkowymi warunkami,
1 opinię negatywną (powiat myślenicki).

Przeprowadzane będą również kontrole w trakcie trwania turnusów w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. PSP sprawuje też nadzór nad "Elektroniczną bazą wypoczynku" w celu weryfikacji zgłaszanych do wypoczynku obiektów z wykazem zaopiniowanych obiektów.

PSP wzorem lat ubiegłych będzie prowadzić szczególny nadzór nad formami wypoczynku narażonymi na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozami harcerskimi.

W trakcie inspekcji miejsca, w którym są organizowane obozy będzie sprawdzana w szczególności: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsce bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności. Podczas takich inspekcji będą poddane ocenie warunki panujące w miejscu obozowiska tj. stan drzewostanu, linie wysokiego napięcia oraz cieki wodne, które mogą stwarzać zagrożenie w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Do tej pory opiniowano obozy harcerskie na terenie 4 powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego. Wydano 4 opinie pozytywne dla obozów harcerskich i 4 opinie pozytywne z dodatkowymi warunkami.

W ramach kampanii społecznej pn. „Bezpieczne wakacje” PSP prowadzi prelekcje plenerowe podczas różnego rodzaju ćwiczeń, pokazów, pikników i odwiedzin strażnic. Natomiast w ramach programu „Szkoła przyjazna wodzie- Aktywni Błękitni na sezon 2022/2023” wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie edukują dzieci i młodzież w zakresie dbałości o wodę, racjonalnego gospodarowania nią oraz ochrony przeciwpowodziowej i rekreacji.

Działania pod kryptonimem „Bezpieczne wakacje 2023”

Działania Policji podczas tegorocznych wakacji odbywają się pod kryptonimem „Bezpieczne wakacje”. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie pozostaje w stałym kontakcie z Kuratorium Oświaty w Krakowie, podejmując wraz z innymi służbami działania sprawdzające miejsca wypoczynku i stan opieki.

Nadzorowane w sposób szczególny są także miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W ubiegłym roku w ramach działań policjanci dokonali ponad 12,5 tys. kontroli akwenów, w tym tzw. „dzikich” kąpielisk. Natomiast w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim wykonali 9290 sprawdzeń miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych. 

Policjanci dbają również o bezpieczeństwo podczas obozów harcerskich. W ubiegłym roku ponad 2200 harcerzy z całej Polski wypoczywało na obozach w Małopolsce. Zorganizowane zostały 42 obozy stacjonarne oraz 12 wędrownych. Podczas wakacji małopolscy policjanci kontrolowali, czy miejsca, w których wypoczywają dzieci, są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywali bieżący kontakt z komendantami obozów harcerskich.

W tym roku nie będzie inaczej. Policjanci będą zapewniać bezpieczeństwo na terenach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym na obozach harcerskich. Będą podejmowali działania związane z korzystaniem z akwenów i terenów przywodnych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy współdziałania z podmiotami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, atrakcyjnych turystycznie.

„Bezpiecznie nie tylko w autobusie”
W związku z rozpoczynającymi się wakacjami Inspektorat Transportu Drogowego będzie prowadził ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającą na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów, w szczególności przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

Inspektorzy będą prowadzić także wykłady edukacyjne pt. „Bezpiecznie nie tylko w autobusie”. Ideą akcji jest nie tylko przeprowadzenie kontroli autobusu bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych, ale także zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką bezpieczeństwa w ruchu pieszych i zwiększenie świadomości o zagrożeniach na drodze.

Ponadto, w trakcie kontroli inspektorzy będą sprawdzać czas pracy kierowcy, 
stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierowcy, wyposażenie pojazdu, ilość przewożonych pasażerów.

Bezpieczeństwo na drogach
Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przypomnieli podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o pracach prowadzonych w obrębie dróg na terenie Małopolski.

Każdy z użytkowników dróg na stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla Kierowców” może sprawdzić, jakie warunki panują na obszarze, przez który planuje przejechać.

Bieżące informacje o przejezdności dróg krajowych na obszarze województwa małopolskiego można również uzyskać telefonicznie w Punkcie Informacji Drogowej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Dyżurni monitorujący sytuację na drogach krajowych dostępni są całodobowo pod numerami telefonów: 12 412-16-44, 12 417-14-22 oraz 600-800-610. Całą dobę można też korzystać z ogólnopolskiej informacji drogowej: numeru 19 111.

Warunki sanitarne podczas wakacji
Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie zostały już umieszczone informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży kierowane do rodziców wraz z danymi kontaktowymi, na które będzie możliwość zgłoszenia niewłaściwych warunków sanitarnohigienicznych wypoczynku: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/wypoczynek-letni-dzieci-i-mlodziezy-2023.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w trakcie pobytu na poszczególnych turnusach wypoczynku ocenie podlegać będzie między innymi: stan sanitarnohigieniczny i techniczny pomieszczeń mieszkalnych (formy wyjazdowe) oraz sanitarnych, wyposażenie techniczne obiektu, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, teren i stan otoczenia placówek wypoczynku, sposób gromadzenia odpadów stałych, zapewnienie opieki medycznej, przestrzeganie zakazu palenia. Ponadto podczas kontroli szczególnej uwadze podlegać będą: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

Informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk, informacja o jakości wody są zamieszczane na bieżąco w serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl. 

Pogoda na wakacje
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy przewiduje, że w lipcu średnie miesięczne wartości temperatury powietrza będzie w normie (dla Krakowa przewiduje się 19,2-19,9 stopnia Celsjusza). W sierpniu jednak średnia miesięczna temperatura będzie powyżej normy (dla Krakowa to 18,1 – 19,1 stopnia Celsjusza) - https://www.imgw.pl/wydarzenia/imgw-pib-eksperymentalna-prognoza-dlugoterminowa-temperatury-i-opadu-na-czerwiec-2023-r

Suma opadów atmosferycznych dla Krakowa w lipcu prognozowana jest w normie, natomiast w sierpniu powyżej normy (54,1-77,9 mm). IMiGW PIB przypomniał także, że miesiące letnie to czas najbardziej gwałtownych zjawisk burzowych, którym często towarzyszą punktowo intensywne opady deszczu. Mogą one powodować gwałtowne wzrosty stanu wody oraz podtopienia głównie w mniejszych zlewniach oraz w obszarach zurbanizowanych. W wyniku spływu wód opadowych pochodzenia burzowego, na rzekach w górnej części zlewni Wisły mogą być obserwowane krótkotrwałe wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych.

IMiGW PIB opracowuje także ostrzeżenia meteorologiczne z podziałem na powiaty. Uwzględniane są w nich warunki atmosferyczne takie jak: burze lub burze z gradem, intensywne opady deszczu, upały, silny wiatr, silny deszcz z burzami. Należy jednak przypomnieć, że ostrzeżenia te nie odnoszą się do szczytowych partii gór, tj. powyżej 1200 m n.p.m.

- Ostatni dzwonek za nami, wakacje można zaczynać! Zwykle tak jest że beztroski czas jednych jest czasem wytężonej pracy drugich. Tak jest w przypadku małopolskich służb. Z uwagą wysłuchałem sprawozdań. Możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi. Chcę się zwrócić do osób które będą sprawować opiekę podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych, aby nigdy nie uśpili swojej czujności. Życzę bezpiecznych wakacji! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl