Czwartek, 23 maja | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
17.10.2022 | Czytano: 154

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie otworzył nowy rok akademicki 2022/2023! To 625. rok akademicki i 68. samodzielny – poza strukturami UJ.

Uniwersytet jako miejsce mądrości do zrozumienia sekretu życia, którego z największą radością winno być dzielenie się sobą z drugim, poszukiwanie i wierność prawdzie, a także nauka, która winna służyć kulturze i jej zachowaniu – to najistotniejsze kwestie poruszane podczas tegorocznej inauguracji.

Uroczystość rozpoczęła Eucharystia w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie-Łagiewnikach. Środowisko akademickie UPJPII przybywa tu, do sanktuarium, by – jak mówił rektor uniwersytetu ks. prof. Robert Tyrała – na ołtarzu złożyć wszystkie swoje sprawy, wszystko, co dotyczy uniwersytetu. Zanosimy je przez ręce św. Jana Pawła II i jego prosimy o wstawiennictwo. Tak jak w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie środowisko akademickie Krakowa otrzymywało nagrodę „Totus Tuus” za dzieło Dni Jana Pawła II, tak my dzisiaj uskrzydleni zanosimy do Boga dziękczynienie i prośby”.

W słowach homilii kard. Stanisław Dziwisz odnosząc się do Liturgii Słowa mówił o życiu, miłosierdziu i łasce jako głównych tematach nauczania św. Pawła, którego Bóg wyzwolił z zaślepienia i nienawiści, ale i podarował mu nowe życie, którym jest Bóg. W kontekście biblijnych słów o życiu, głupocie i mądrości kardynał zadał retoryczne pytanie – „Czyż uniwersytet, szczególnie uniwersytet kościelny i katolicki, nie powinien być miejscem życia i mądrości?(…) Zadaniem uniwersytetu jest pomóc zrozumieć sekret życia i stać się jego mądrymi posiadaczami.” Takim zadaniem uniwersytetu jest obrona życia, jego godności i nienaruszalności od momentu poczęcia aż do śmierci, sprzeciw wobec cywilizacji konsumpcji i reagowania zdecydowanym NIE wobec zła wszelkich ideologii manipulujących życiem. Jak mówił kardynał Dziwisz uniwersytet nie może ograniczać się jedynie do przekazywania wiedzy, ale musi być też szkołą mądrego życia, którego największą radością jest dawanie siebie dzielenie się sobą. Takim przykładem umiłowania życia, pomimo cierpień, jakie przechodził, jest Jan Paweł II – papież rodziny, papież życia i wielki jego obrońca. „Papież Wojtyła był człowiekiem akademii, wybitnym intelektualistą. Jego życie duchowe wypływało między innymi z wytężonej pracy intelektualnej. (…) Wiedział, że człowiek nie może wznieść się ku prawdzie używając jedynie wiary i emocji. Był człowiekiem dwóch skrzydeł: wiary i rozumu. (…) Piękno życia Karola Wojtyły, to także piękno jego intelektualnej walki o poznanie prawdy.” Każdy uniwersytet, a jeszcze bardziej kościelny, jest zobowiązany do pokazywania piękna i wartości prawdy, „cieszmy się, jak Paweł, nowym życiem i idźmy z nim na cały świat: euntes docete (idźcie i nauczajcie)” – zakończył kard. Dziwisz.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do sali konferencyjnej, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja. W przemówieniu rektor UPJPII, ks. prof. Robert Tyrała, wyraził swoją wdzięczność środowisku uniwersyteckiemu za „zdanie egzaminu z człowieczeństwa” poprzez organizowanie różnego rodzaju form pomocy Ukrainie zaatakowanej przez rosyjskiego agresora. Prosił o dalsze praktykowanie tej pomocy. Przypomniał też jak ważny to był rok, który upłynął na obchodach 625-lecia erygowania Wydziału Teologicznego oraz 40-lecia ustanowienia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Rektor dziękował za zaangażowanie w życie codzienne uniwersytetu, mimo wielu trudności, także wynikających z pandemii. Przypomniał bardzo dobrą ocenę, jaką UPJPII otrzymał od Komisji AVEPRO, zdobywając międzynarodową akredytację ważną na kolejnych 5 lat. Przypomniał finalizację projektowych działań w kwestii budowy uniwersyteckiego Kampusu Jana Pawła II na os. Ruczaj oraz pobłogosławienie terenu budowy przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Wielkiego Kanclerza UPJPII. Przypomniał też wręczenie doktoratu honoris causa abp. Pierro Mariniemu w maju br. Rektor pogratulował wielu osiągnięć, realizacji projektów, jakie były udziałem pracowników naukowych uniwersytetu, studentów i doktorantów.

Mówiąc o dalszych perspektywach Rektor przypomniał o trudnościach z jakimi mierzy się UPJPII, podobnie jak inne uczelnie, w kwestii podwyżek energii. Ale wyraził też wielką radość, że w mury uczelni wkroczyło blisko 1000 nowych studentów, a zainteresowanie studiowaniem na niej wyraziło ponad 3600 młodych osób, np. na psychologię starało się ponad 14 osób na jedno miejsce. W nowy rok akademicki uczelnia wkracza prowadząc badania naukowe w 7 dyscyplinach, a kształcenie na 17 kierunkach. W najbliższych planach jest jeszcze większa intensyfikacja umiędzynarodowienia uczelni.
W nowy rok akademicki UPJPII wkracza z nadzieją, podążając w tym samym kierunku co jej Patron, „idący za Zbawicielem i Jemu ufający. My podążać chcemy tą samą drogą, nawet wówczas, gdy czasem będzie pod górę i gdy nie będzie nam łatwo. A nawet wtedy, gdy będziemy niezrozumiani. Jesteśmy w drodze, jak nieustannie przypomina nam Ojciec Święty Franciszek, a droga ta jest czasem prosta, a czasem wyboista, ale nie ustajemy i jak uczniowie idący do Emaus powtarzamy: zostań z nami Panie, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.” Rektor mówił o wyzwaniu stojącym przed uniwersytetem wypełnienia misji do jakiej wzywał Jan Paweł II: przyszłość człowieka zależy od kultury! Pokój na świecie zależy od prymatu Ducha! Pokojowa przyszłość ludzkości zależy od miłości! … nie ustawajcie. Pracujcie. Pracujcie nieustannie!” Życząc błogosławionego roku wypowiedział słowa: 625/68 rok akademicki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 2022/2023 uważam za otwarty! Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.

W kolejnej części uroczystości dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym wykładowcom i pracownikom UPJPII, otrzymali je: o. prof. Jan Mazur, prof. Wiesław Delimat, ks. prof. Józef Marecki, dr Joanna Małocha. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowany został ks. prof. Józef Makselon. Gratulacje popłynęły do Piotra Pajora, laureata stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.
Wśród wystąpień odczytany został list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do wspólnoty UPJPII, a marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski w swoim wystąpieniu m.in. pogratulował prorektor ds. nauki i dydaktyki UPJPII dr hab. Małgorzacie Dudzie, prof. UPJPII, która kilka dni temu została powołana do Zespołu Strategicznego ds. opracowania programu wsparcia rodziny „Rodzina Małopolska 2030.”

Po czym odbyła się immatrykulacja nowych studentów – reprezentantów wszystkich Wydziałów i Szkoły Doktorskiej, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Po pasowaniu berłem zabrzmiała pieśń Gaudeamus igitur. Michał Żelazko – przewodniczący Samorządu Studenckiego UPJPII w swoim wystąpieniu zaakcentował, że UPJPII jest idealnym miejscem do własnego rozwoju, ale i do niesienia pomocy innym.

Wykład inauguracyjny „Jana Pawła II dialogi z kulturą” wygłosił ks. prałat dr Paweł Ptasznik, przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Ks. Ptasznik, będący przez wiele lat świadkiem życia Jana Pawła II, przypomniał zdanie, jakim Papież kończył swoje przemówienie w siedzibie UNESCO w 1980 roku – „Przyszłość człowieka zależy od kultury!” i przez cały pontyfikat ukazywał jak bardzo mu zależało, by Kościół trwał w dialogu z kulturą. Ks. Ptasznik przypomniał jak Jan Paweł II definiował kulturę, jakie nadawał jej znaczenie w życiu człowieka, świata i Kościoła, jaką widział rolę uniwersytetu w jej kształtowaniu i promocji. Najbardziej zwięzłą definicję można odnaleźć w przemówieniu w UNESCO: „Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej jest.(…).” Kultura została wpisana przez Jana Pawła II – mówił ks. Ptasznik – w Boże dzieło stwórcze. Papież na pierwszym miejscu stawiając rodzinę, środowisko, w którym się wzrasta, jednocześnie mówił jak bardzo pielęgnowanie kultury stanowi o duchowym bogactwie rodziny. Mówiąc o sobie jako o synu narodu, który przeszedł wiele dramatów w swojej historii, wielokrotnie był przez swoich sąsiadów skazywany na śmierć, wśród licznych elementów, które łączyły członków tego narodu Papież pierwszeństwo dawał kulturze. W części wykładu mówiącej o postrzeganiu roli uniwersytetu w dialogu Kościoła i kultury mowa była o tym, jak wielkie znaczenie Jan Paweł II przypisywał wychowaniu i jakie ogromne nadzieje pokładał w oświacie, a zwłaszcza w środowiskach akademickich. Doceniając trud naukowców różnych dziedzin wiedzy, podkreślał jak wielkie ma on znaczenie dla losów świata. Nauka winna służyć prawdziwej kulturze i jej zachowaniu, do czego potrzebna jest praca nad rozwojem człowieka, ale tylko przy „postrzeganiu człowieka jako jedności ciała i duszy, jako istoty rozumnej i uszlachetnionej przez miłość.” Ks. Ptasznik podkreślał, że Jan Paweł II zawsze stawał w obronie autonomii uniwersytetów, w obronie prawdy. Uprawiających naukę wzywał do mobilizowania sumień – „jeśli wiedza sprzymierzy się z sumieniem, ludzie nauki naprawdę pomogą ludzkości” – cytował Papieża ks. Ptasznik. Kończąc wykład powtórzył też za Janem Pawłem II – „Prawdę czyńcie w miłości”, a wspólnocie uniwersyteckiej UPJPII życzył, by ten apel Papieża o umiłowanie prawdy i przekazywanie jej z miłością był kierunkiem uczelni na ten rok i następne lata.
Źródło mat. prasowe

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl