Aktualności
Poniedziałek, 29 grudnia 2014 18:49

Zarząd rozdzielił kompetencje

Już wiadomo za jakie obszary są odpowiedzialni poszczególni członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego. Marszałek Marek Sowa będzie zarządzał RPO WM 2014-2020, a także dbał o politykę rozwoju województwa. Wicemarszałek Wojciech Kozak skupi się na sprawach zdrowia, a wicemarszałek Stanisław Sorys – rynku pracy. Członek ZWM Jacek Krupa będzie zajmował się transportem, a Leszek Zegzda – turystyką i sportem.
Marszałek Marek Sowa – jak wynika z pełnionej funkcji – jest odpowiedzialny za organizację pracy zarządu województwa, jak i całego urzędu marszałkowskiego. Kieruje bieżącymi sprawami związanymi z województwem i reprezentuje je na zewnątrz. Pod względem merytorycznym marszałek Sowa w tej kadencji będzie zajmował się przede wszystkim zarządzaniem Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oprócz tego w jego gestii będzie też: polityka rozwoju województwa; instytucje certyfikujące; nadzór, kontrola i audyt; współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo publiczne, obrona i ochrona informacji niejawnych; geologia, polityka przestrzenna, rozwój gospodarczy, nadzór właścicielski, a także mienie województwa.

Wicemarszałek Wojciech Kozak będzie odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną zdrowia, polityką społeczną, polityką prorodzinną, ochroną środowiska, infrastrukturą przeciwpowodziową oraz rolnictwem.

Wicemarszałek Stanisław Sorys jest odpowiedzialny za wdrażanie RPO WM 2014-2020 w części związanej z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), a także za prace związane z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013. Ponadto będzie zajmował się kwestiami związanymi z: geodezją, rynkiem pracy, rozwojem obszarów wiejskich (w tym wdrażanie PROW) oraz realizacją programów operacyjnych poświęconych rybołówstwu (tzn. zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz PO rybactwo i morze 2014-2020).

Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, będzie teraz odpowiedzialny za sprawy związane z transportem, komunikacją, infrastrukturą drogową i kolejową, a także za informatyzację, współpracę z organizacjami pozarządowymi. Będzie również dbał o promocję Małopolski.

Z kolei Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda będzie zajmował się kwestiami edukacji, sportu, turystyki, kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego. W tej kadencji odpowie także za wdrażanie RPO WM 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Społecznego, PO Kapitał Ludzki 2007-2013.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl