Kopalnia
Aktualności
Czwartek, 7 grudnia 2017 11:20

Wyłoniono wykonawcę odcinka II S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice

Wybrany został wykonawca, który przygotuje projekt i wybuduje S7 granica woj. świętokrzyskiego – Kraków, odcinek II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma.
Z pięciu firm, które złożyły swoje oferty na budowę 14 km odcinka II S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice 6 grudnia 2017 r. wybrana została firma Mota- Engil Central Europe S.A. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• realizację drogi ekspresowej S-7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi
• budowę węzłów drogowych łączących S-7 z istniejącym układem komunikacyjnym
• budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
• budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących
• budowę dróg dojazdowych
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
• realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko
• usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi
• przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S-7
• budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi
• budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej

Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln 135 tys. zł. a gwarancja jakości 10 lat.

55,6 kilometrowy odcinek S7 granica woj. świętokrzyskiego – Kraków ( włączenie do istniejącego węzła Igołomska ) został podzielony na trzy części realizacyjne.

Dla odcinka I S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic ( bez węzła Szczepanowice), długości ok. 23,3 km , podzielonego dodatkowo na dwie części inwestycyjne - 29.06. 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na:
- dla części I granica województwa – węzeł Miechów : projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID do 28.08.2018 r.
- dla części II tzw. „Poradowskiej” : uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej do 28.08.2018.

W przypadku odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km trwa analiza złożonych przez wykonawców ofert.

opr. s/

źródło: GDDKiA w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl