Golemo
Aktualności
Środa, 26 września 2018 19:24

Umowa na kolejny odcinek trasy S7 podpisana

Dziś w Krakowie podpisano umowę na projekt i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 wiodącej od granicy województwa świętokrzyskiego do stolicy Małopolski.
Trasa od węzła Widoma do Krakowa liczyć będzie 18,3 km a wybuduje ją ponad miliard złotych włoska firma Salini Impregilo S.p.A.

Firma Salini ma wykonać projekt S7 odcinka III od węzła Widoma ( ez węzła) do Krakowa oraz roboty w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu na projektowanie okresy zimowe nie będą wliczone.

Koszt zadania wynosi 1 072 497 254,94 zł.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizację drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi, budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów), budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących, budowę dróg dojazdowych, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko, usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi, przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S-7, budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi oraz budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej

55,6 kilometrowy odcinek S7 prowadzący od granicy z województwem świętokrzyskim do Kraków (włączenie do istniejącego węzła Igołomska) został podzielony na trzy części realizacyjne. Umowy na dwa pierwsze odcinki zostały już zawarte i trwają pracę projektowe i administracyjne.

Droga ekspresowa S7 z Krakowa do granicy województwa świętokrzyskiego stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców a w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno - wschodnim obszarze Krakowa oraz odciąży miasto Kraków z ruchu tranzytowego.

mat. prasowe GDKiA
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Koronawirus
Najczęściej czytane
Reklama
Bajania
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl