Golemo
Aktualności
Sobota, 22 grudnia 2012 14:05

Posłowie Solidarnej Polski chcą, by premier po rozmowie z ministrami wyraził swoje zdanie na temat prywatyzacji PKL

Informacja o tym, że Lasy Państwowe wykazały zainteresowanie zakupieniem Polskich Kolei Linowych S.A. sprowokowała posłów SP do apelu o zobowiązanie ministrów Skarbu Państwa oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spotkania z premierem i zajęcia wiążącego stanowiska w sprawie sprzedaży spółki.
Posłowie Arkadiusz Mularczyk i Edward Siarka wyjaśniają, że informacja o zainteresowaniu Lasów Państwowych zakupieniem Polskich Kolei Linowych S.A. jest kolejną, która pojawia się w nawiązaniu do planowanej prywatyzacji Spółki, z tym zastrzeżeniem, że tym razem zamiast przejścia PKL S.A. w ręce prywatne pojawiła się propozycja przejęcia własności Spółki od PKP S.A. przez Skarb Państwa, w imieniu którego majątkiem tym zarządzałaby państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (szczegóły tutaj).

W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska skierowali do Prezesa Rady Ministrów wniosek o wyrażenie stanowiska wobec prywatyzacji Polskich Kolei Linowych S.A.

W piśmie czytamy: "Klub Parlamentarny Solidarna Polska od samego początku jednoznacznie sprzeciwiał się przejściu PKL S.A. w ręce prywatne i w związku z powyższym w dniu 6 listopada 2012 r. na ręce Marszałek Sejmu, Pani Ewy Kopacz złożony został projekt ustawy o zachowaniu przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne szczególnych uprawnień w Spółce Akcyjnej Polskie Koleje Linowe, której mienie stanowi dobro narodowe mające strategiczne znaczenie dla dorobku kulturowego i technicznego narodu oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 989), mający na celu pozostawienie PKL S.A. oraz poszczególnych składników majątku Spółki w rękach Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Działania podjęte przez Solidarną Polskę związane są z dużymi wątpliwościami natury prawnej co do zasadności i konieczności prywatyzacji podmiotu przynoszącego corocznie milionowe zyski państwowej osobie prawnej, Spółce PKP S.A. Wyrazem tych wątpliwości jest prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie prywatyzacji PKL S.A. przez Prokuraturę Rejonową w Zakopanem oraz przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wobec tak jednoznacznie wyrażonego przez Solidarną Polskę sprzeciwu wobec prywatyzacji PKL S.A. niezmiernie budujące jest stanowisko wyrażone przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy wyrazili poparcie dla przejęcia PKL S.A. przez Skarb Państwa, w imieniu którego mieniem Spółki miałoby zarządzać Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Takie stanowisko mieści się w pełni w ramach wyżej cytowanego projektu ustawy Solidarnej Polski, bowiem pozostawia niezmierne ważne z punktu widzenia narodu polskiego dobro kultury, jakim jest majątek PKL S.A. w rękach Skarbu Państwa.

Wobec takiego stanowiska należy jednak postawić pytanie, czy inicjatywa nabycia od PKP S.A. Spółki PKL S.A. jest niezbędna i czy nie byłoby rozsądniejsze z punktu widzenia gospodarności pozostawienie PKL S.A. w rękach PKP S.A. Proponowana procedura prowadziłaby bowiem w istocie do przeniesienia własności PKL S.A. na rzecz Skarbu Państwa (Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe), który w chwili obecnej posiada 100% akcji w obecnym właścicielu Polskich Kolei Linowych, spółce PKP S.A. Transakcja taka, z finansowego punktu widzenia doprowadziłaby jedynie do wirtualnej zmiany podmiotu zarządzającego PKL S.A. z PKP S.A. na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, generując jednocześnie zbędne koszty związane z przygotowaniem zamówienia publicznego i obsługi transakcji sprzedaży. Przychody ze Spółki finalnie nadal trafiałyby do Skarbu Państwa.

W związku z powyższym, w opinii Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska najbardziej rozsądne byłoby pozostawienie majątku PKL S.A. w rękach dotychczasowego właściciela PKP S.A. Jako budujące jednocześnie należy odebrać coraz częściej pojawiające się głosy sprzeciwu wobec prywatyzacji PKL S.A., także wśród posłów PO i w związku w powyższym liczę na podobne stanowisko wyrażone przez Prezesa Rady Ministrów. Niezmiernie ważne jest przy tym również jak najszybsze nadanie biegu złożonemu przez KPSP wyżej wspomnianemu projektowi ustawy, który spowoduje pozostawienie PKL S.A. w rękach dotychczasowego właściciela PKP S.A., Skarbu Państwa lub innej państwowej osoby prawnej przeciwdziałając sprywatyzowaniu tego niezwykle istotnego dla Polaków dobra narodowego. Mając powyższe na uwadze apeluję o zobowiązanie Ministrów Skarbu Państwa oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do spotkania pod kierownictwem Pana Premiera i zajęcia wiążącego stanowiska w przedmiotowej sprawie".

Wniosek skierowany do premiera, posłowie Mularczyk i Siarka przesłali także do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego oraz Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka.

s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl