Aktualności
Wtorek, 29 stycznia 2019 13:20

Podsumowanie kontroli małopolskich escape-roomów

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podsumował dotychczasowe kontrole escape roomów na terenie województwa i zapowiedział kolejne - wspólnie z Państwową Straż Pożarną i Inspekcją Nadzoru Budowlanego.
Bieżące wyniki prac zostały omówione na kolejnym doraźnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanym przez wojewodę małopolskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Przedstawiamy podsumowanie dotychczas przeprowadzonych kontroli. Służby zidentyfikowały w Małopolsce łącznie 43 lokale typu „escape room”, część z nich działa na Podhalu - w Nowym Targu, Zakopanem, Białce Tatrzańskiej i Rabce-Zdroju.

Podsumowanie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

- Łączna liczba skontrolowanych lokali typu „escape room”: 42
- Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 42
- Łączna liczba lokali, dla których wydano decyzje o zakazie eksploatacji: 18
- Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ogółem): 253
- Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji: 86
- Łączna liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych: 7

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze warunków ewakuacji:
- brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
- przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego,
- występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego,
- brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą,
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,
- składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
- brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe,
- występowanie drzwi podnoszonych na drodze ewakuacyjnej,
- występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji:
- nieokazanie do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych,
- brak wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25,
- brak wyposażenia lokalu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- brak doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

Kwestie proceduralne:
1. Decyzję administracyjną o zakazie eksploatacji wydaje Powiatowy (Miejski) Komendant Państwowej Straży Pożarnej.
2. Organem odwoławczym od tych decyzji jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
3. Decyzje, które zostały wydane w Małopolsce, miały rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Mimo iż z mocy prawa decyzje te podlegają natychmiastowej wykonalności, strona ma prawo wniesienia odwołania od decyzji do komendanta wojewódzkiego PSP w termie 14 dni od jej otrzymania. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
5. Natychmiastowa wykonalność (zakaz eksploatacji) działa od momentu doręczenia.
6. Na decyzję Komendanta Wojewódzkiego PSP przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Straż Pożarna otrzymuje informacje o tym, że zarządcy lokali usuwają nieprawidłowości, co poddawane jest oczywiście weryfikacji.

Podsumowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie:
- Łączna liczba skontrolowanych lokali typu „escape room”: 42
- Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami z zakresu prawa budowlanego: 28
- Łączna liczba lokali, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie administracyjne: 28
- Łączna liczba lokali, dla których wydano decyzje o natychmiastowym wstrzymaniu użytkowania: 1
- Łączna liczba lokali, dla których wydano postanowienie o wstrzymaniu użytkowania: 19
- Łączna liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych: 3

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:
- brak protokołów kontroli okresowych potwierdzających prawidłowy stan techniczny lokalu,
- samowolna zmiana sposobu użytkowania bez zapewnienia oceny stanu bezpieczeństwa lokalu przez właściwe służby.

Kwestie proceduralne:

W wyniku podjętych kontroli Inspekcja Nadzoru Budowlanego wydała jedną decyzję wstrzymującą użytkowanie lokalu ze względu na niewłaściwy stan techniczny i 19 postanowień wstrzymujących samowolne użytkowanie lokalu lub jego części:
1. Decyzje administracyjne o zakazie użytkowania wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. Organem odwoławczym od tych decyzji jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie.
3. Decyzja wstrzymująca użytkowanie z mocy prawa (art. 66 ust. 2 ustawy Prawo budowlane) podlegała natychmiastowej wykonalności.
4. Mimo iż decyzja ta podlega natychmiastowej wykonalności, strona ma prawo wniesienia odwołania do MWINB. Ewentualne odwołanie nie wstrzymuje jej wykonalności.
5. Na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
6. Postanowienia o zakazie użytkowania lokali (lub ich części), w których samowolnie zmieniono sposób użytkowania, wydaje właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
7. Postanowienia o zakazie użytkowania lokali podlegają wykonaniu z chwilą doręczenia i nie przysługuje na nie zażalenie (art. 71a ust. 1 Prawa budowlanego).
8. Postanowienie o zakazie użytkowania rozpoczyna procedurę naprawczą, która może zakończyć się odpłatną legalizacją lub nakazem przywrócenia lokalu do poprzedniego (tzn. legalnego) sposobu użytkowania.

Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiciele służb potwierdzili, że czynności kontrolno-rozpoznawcze trwać będą nadal, zaś służby będą na bieżąco wymieniać się ustaleniami dotyczącymi prowadzonych działań oraz wykazu lokali typu „escape room”.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki, oprac. r/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl