Golemo
Aktualności
Piątek, 20 czerwca 2014 11:07

Mężczyzna utonął podczas próby ratowania syna

43 letni mężczyzna utonął w rzece, podczas próby ratowania dziecka. Do wypadku doszło nad rzeką Łososinką, w miejscowości Witowice Górne, w powiecie nowosądeckim.
- Gdy dziecko wpadło do wody - oj­ciec ru­szył mu z po­mo­cą, jed­nak nurt rzeki po­rwał oby­dwu – in­for­mu­je Ka­ta­rzy­na Padło z ma­ło­pol­skiej po­li­cji.

Gdy mężczyzna nie wy­pły­nął z po­mo­cą przy­szedł przy­pad­ko­wy przechodzień, który usły­szał wołanie o pomoc. Wyciągnął chłopca z wody. Na miejscu pojawiły się służ­by ratownicze. Dziec­ko zo­sta­ło prze­trans­por­to­wa­ne do szpi­ta­la.

Ojca chłopca nie udało się ura­to­wać. Ciało 43-let­nie­go miesz­kań­ca po­wia­tu no­wo­są­dec­kie­go wy­do­by­li na brzeg stra­ża­cy.

s/
TdP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl